V času vse intenzivnejšega svetovnega povezovanja ima tuji jezik čedalje večji pomen tudi v vzgoji in izobraževanju. Še posebej to velja za nemščino, jezik naših sosedov Avstrijcev in ne tako oddaljenih Nemcev ter Švicarjev.
Zato ima v osnovni šoli nemščina kot tuji jezik splošno izobraževalni in posebni pomen. Kot splošno izobraževalni predmet je pomembna za intelektualno rast posameznika, za oblikovanje samopodobe in samozavesti ter za vključevanje v družbo. Ker pouk tujega jezika ves čas poteka v povezavi s kulturo in materinščino učencev, je pomemben tudi za krepitev odnosa do lastne identitete. Nemščina sodi kot prvi in drugi jezik za 125 milijonov ljudi med najpomembnejše jezike po vsem svetu. V Evropi govori 101 milijon ljudi nemščino kot materni jezik. V institucijah Evropske unije je takoj za angleščino poleg francoščine najpomembnejši delovni jezik.

Zakaj nemščina?
Informacije za ljudi, ki želijo biti v 21. stoletju med prvimi:
Nemščina je najbolj pogosto zastopan jezik v Evropi.
Nemčija ima 3. najmočnejše gospodarstvo na svetu in je na 1. mestu po svetovnem izvozu.
Znanje nemščine odpira možnosti v poslu.
Nemci so inovatorji (Gutemberg, Herz, Erlich, Einstein, Brandenburg): 4 od 10 najbolj inovativnih podjetij ima sedež v Nemčiji, 12,7% patentov je prijavljenih v Nemčiji.
Največ turističnih dolarjev zapravijo Nemci.
Navzočnost Nemcev na internetu presega večino drugih: domena .de je na 2. mestu, takoj za domeno .com.
Nemci tvorijo največjo etnično skupino v ZDA.
1 od 10 knjig je natisnjena v nemščini.

Znanje in jezikovne sposobnosti, ki jih učenci usvajajo in razvijajo pri pouku tujega jezika, so pomembne najprej zaradi neposredne uporabnosti za učence, pozneje pa za njihovo poklicno in nenehno izobraževanje, za širjenje njihove komunikacijske sposobnosti prek meja materinščine, tako v poklicnem kakor tudi v zasebnem življenju oz. za razvijanje širše medkulturne komunikacijske sposobnost. Znanje jezika prispeva tudi k osebnostnemu razvoju, sprejemanju drugačnosti ter razvijanju učenčevih osebnih, družbenih in medkulturnih stikov.
Nemščina kot izbirni predmet je v OŠ triletni predmet, ki se izvaja dve uri tedensko.
Pri pouku uporabljamo učbenik in delovni zvezek Wir 1, Wir 2 und Wir 3, glede na učno skupino. Poleg učbenika je pouk popestren z dodatnimi učnimi list in raznovrstnim gradivom. K ustvarjalnemu učenju pripomore dodatno projektno delo na različne teme. Sodelujemo tudi že pri dobro vpeljani nemški bralni znački (Epi lesepreis.) Učenci na ta način usvajajo vse jezikovne sposobnosti: slušno in bralno razumevanje ter govorno in pisno sporočanje.

Učiteljica: Mateja Iskra