OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI
Izvajajo se v 7., 8. in 9 razredu.
Učenec si obvezno izbere:
-dva predmeta (lahko tri, če starši soglašajo)
ali
-en dvourni predmet (tuji jezik)
Predvideno se bo v vseh razredih izvajalo 16 oz. 17 predmetov.
Kriterij za določitev kateri predmeti se bodo izvajali je število prijav (zato učenci v prijavnico vpišejo več predmetov po hierarhiji, če se prva in druga izbira ne bosta izvajala …).

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI
V 1. razredu prvi tuji jezik
V 7., 8. in 9. razredu je ponujen drugi tuji jezik
V 4., 5. in 6. razredu so lahko ponujeni drugi tuji jezik, šport, računalništvo, likovna umetnost.
V posamezni skupini so lahko učenci različne starosti (razredov).
Skupina se oblikuje, če je v njej najmanj 12 učencev.
Število skupin oz. izbirnih predmetov se izračuna (število prijavljenih učencev na neobvezne izbirne predmete se deli s 24).

Učenec v 7., 8. in 9.  razredu teoretično lahko obiskuje najmanj en dvourni predmet oz. dva enourna ali največ pet ur (tri ure obvezne in dve uri neobveznih).
Če si učenec izbere obvezni izbirni dvourni predmet (jezik), ima lahko le še enega enournega (v tem primeru ne more imeti treh).

Postopek prijave
Opisi predmetov so objavljeni spodaj.
Učenci prejmejo prijavnice, na kateri so napisani ponujeni predmeti. Učenec si razvrsti predmete od najbolj željenega do najmanj željenega.
Po selekciji predmetov glede na prijave, se učencu določi predmete glede na njegovo razvrstitev.
V septembru je še mogoča zamenjava ali odjava predmeta, če ta ne vpliva na normative in je glede na urnik to mogoče.

Ponujene neobvezne izbirne predmete za 4., 5. in 6. razred in obvezne izbirne predmete za 7., 8. in 9. razred najdete na tej povezavi.

Opisi ponujenih obveznih izbirnih predmetov:

Opisi ponujenih neobveznih izbirnih predmetov:

NEMŠČINA
ŠPORT
RAČUNALNIŠTVO
LIKOVNA UMETNOST