Predmet Gledališki klub je del sklopa treh predmetov, in sicer Gledališki klub, Šolsko novinarstvo, Literarni klub, ki nadgrajujejo predmet Slovenščina. Predmet se navezuje na bogato izročilo osnovnošolskih dramskih krožkov, čeprav združuje poznavanje temeljnih pojavov iz gledališkega in dramskega sveta. Hkrati pa učenci aktivno sodelujejo pri nastanku neke gledališke predstave. V praktičnem delu pod učiteljevim vodstvom dograjujejo zmožnost sprejemanja in tudi tvorjenja enostavnih dramskih besedil (dramatizacije) ter se usposabljajo za ustvarjalno in kritično sprejemanje teh besedil.
Predmet je enoleten in se lahko izvaja v 7., 8. in 9. razredu po eno uro tedensko, to je 35 oz. 32 ur letno.
Cilje, zapisane v učnem načrtu, učitelj uresničuje selektivno glede na razred, v katerem se predmet izvaja, sposobnosti, predznanje in interese otrok ob upoštevanju individualizacije in diferenciacije ter glede na svoje izkušnje iz prakse. Končna izbira ciljev je tako prepuščena učitelju.
Ob ponujeni priložnosti si učenci ogledajo gledališko igro po izbiri v enem od ljubljanskih gledališč, kjer kritično, z določeno mero predznanja o literarni predlogi spremljajo in ocenjujejo delo v gledališču.
Učenci se, če se jim delo pri Gledališkem klubu zdi zanimivo in zabavno, lahko vključijo tudi v dramski krožek, ki je razpisan kot interesna dejavnost.
Delo pri tem izbirnem predmetu dviguje samozavest, možnost nastopanja na šolskih prireditvah, predvsem pa pri sebi odkrijejo nove, še nepoznane dimenzije.

Tatjana Pleteršek