ZAPISNIK SVETA STARŠEV DNE 5. 10. 2009 OB 18.10 URE V ŠOLSKI ZBORNICI

PRISOTNI: Podpisana lista prisotnosti
OPRAVIČENI ODSOTNI: Alojz Kovšca, Mirna Gregorič in Mojca Peternelj

Sejo je vodil predsednik Sveta šole g. Denis Slavič.
Prestavil je sledeči dnevni red:
1. Seznanitev s kandidati za ravnatelja oz. ravnateljico.
2. Sklad za izboljšanje kvalitete pouka – 1,70 €
3. Razno.

Ad1. G. Denis Slavič je seznanil Svet staršev, da so bili nekateri člani Sveta staršev skupaj s kolektivom, prisotni na predstavitvi petih kandidatov za ravnatelja oz. ravnateljico, ki je bila 29. 9. 2009 ob 17.00 uri v šolski zbornici. Predstavili so se: g. Franci Hočevar zaposlen na OŠ Spodnja Šiška, ga. Jenko Marta na OŠ v Škofji Loki , ga. Anita Mirjanič na OŠ Litija, g. Davorin Šket na OŠ v Celju, ga. Mojca Škrinjar je bila 14 let ravnateljica na OŠ Spodnja Šiška.
G. Denis Slavič je razdelil glasovnice in razložil način glasovanja. Povedal je, da morajo člani Sveta zavoda pisno posredovati mnenje o kandidatu. ga. Jožica Pezdir, ga. Zdenka Košnik in ga. Marijana Debevec so sejo zapustile.
Po končani razpravi in glasovanju smo se vrnile na sejo v zbornico.

Ad2. Sklad za izboljšanje kakovosti pouka – 1,70 € in dodatni učitelj ŠV.
Ga. Manca Planinc je pojasnila, da sta sklad 1,70€ in dodatni učitelj ŠV nadstandardna programa in da se plačevanje izvaja na podlagi prostovoljnega prispevka.
Starši so predlagali, da naj se vodi evidenca, koliko sredstev iz sklada 1,70€ se mesečno porabi za vsak razred na mesec. Ga. Jožica Pezdir je pojasnila, da za fotokopiranje ni težav, pri delitvi ostalega materiala (glina, lepilo, brusni papir, lesonit …) pa je več težav.
Pojasnila je, da smo v preteklem letu deficit za nadstandardne dejavnosti krili iz najemnin šolske telovadnice. Žal pa je v letošnjem letu teh sredstev manj, saj telovadnico oddajamo društvom, ki so z MOL-om podpisali sporazum.
Svet staršev je sprejel sklep, da s 1. 11. 2009 pri športni vzgoji, poleg učiteljice poučuje še dodatni učitelj športne vzgoje.
Vsi starši, ki so se strinjali s plačevanjem v sklad za izboljšanje kakovosti pouka in dodatnega učitelja športne vzgoje, se ta znesek s 1. 11. 2009 obračuna na položnici.
Predlog staršev je, da bi prosili za dodatna sredstva za dodatnega učitelja ŠV –  donatorje. Ga. Zdenka Košnik je povedla, da je napisala več prošenj za donatorstvo, odziva pa še ni.

Zaključek ob 19.20 uri.

Zapisnik napisala:
Marijana Debevec

Predsednik Sveta staršev:
Denis Slavič


ZAPISNIK SVETA STARŠEV DNE 21. 09. 2009 OB 17.00 URI V ŠOLSKI ZBORNICI
Št.:9002-9/2009
PRISOTNI: Podpisana lista prisotnosti – priloga

Sejo je vodil predsednik Sveta staršev Denis Slavič in predlagal sledeči dnevni red:
1. LDN za šolsko leto 2009/2010 in šolski skladi
2. Volitve v sklad 1,70 €
3. Seznanitev za imenovanje ravnatelja/ravnateljice.
4. Razno.

Gospa Jožica Pezdir je pozdravila člane Sveta staršev in povedala, da je po odpovedi ga. Katje Arzenšek s 30. 06. 2009, prevzela mesto v.d. ravnateljice, ga. Zdenka Košnik pa je imenovana na delovno mesto pomočnice ravnateljice.
Denis Slavič, predsednik Sveta staršev, je dal besedo v.d. ravnateljici Jožici Pezdir.

Ad1. Jožica Pezdir, je povedala, da je poročilo za šolsko leto 2008/2009 že potrdil Svet zavoda na svoji seji 09 .07. 2009.
LDN za šolsko leto 2009/2010 so vsi člani Sveta staršev dobili z vabilom. LDN ostaja v enakih okvirih kot v preteklem letu. Prednostne naloge in projekti ostajajo. Viden je napredek znanja pri Nacionalnih preverjanjih znanja, saj so lani učenci dosegli dobre rezultate, pri MA boljše od prejšnjega leta, pri SLO pa celo nad slovenskim povprečjem. V.d. ravnateljica je povedala, da ga je UZ na svoji seji 24. 08. 2009 pregledal po popravi napak potrdil 31. 08. 2009.
Še vedno pa je pri dnevih dejavnosti prišlo do sprememb, ki jih skušamo popraviti. Popravki bodo objavljeni na šolski spletni strani.
Svet staršev je s 16 glasovi (vsi prisotni) sprejel LDN za šolsko leto 2009/2010.

Ad2. Šolski sklad za izboljšanje kvalitete pouka – 1,70 €.
Članom komisije sklada 1,70 € za izboljšanje kvalitete pouka poteče mandat 26. 09. 2009, zato je potrebno izbrati nove člane.
UZ je na svoji seji potrdil člane UZ: Gorana Ivetića, Barbaro Jekoš in Lori Podgornik.
G. Miro Pušnik je povedal, da starši v njegovem razredu želijo specifikacijo porabe materiala za njihov razred. Predlagal je, da se člani Sklada za izboljšanje kvalitete pouka na svojem prvem srečanju dogovorijo in sprejmejo sklep o načinu vodenja porabe sredstev.                                              Ga. Milena Lebar pa je predlagala, da bi se poraba denarja vodila po razredih o čemer bi se poročalo na roditeljskih sestankih.
Člani sveta staršev so na tajnih volitvah izvolili predstavnike v omenjeni sklad: MILENA LEBAR, MIRO PUŠNIK, MARKO VERNIK in SIMON VREČAR – mandat je 2 leti.
Ravnateljica je povedala, da se bodo izvoljeni člani Sveta staršev in UZ sestali na konstituirani seji, izvolili svojega predsednika in podpredsednika in predlagali oz. oblikovali smernice sklada za izboljšanje kvalitete pouka – 1,70 €. Starši, ki ne morejo plačevati 1,70 €, naj vložijo prošnjo na socialni sklad.
Ga. Manca Planinc je poudarila, da je bil Socialni sklad ustanovljen z namenom, da se pomaga socialno šibkim družinam pri plačilu taborov, šol v naravi in dnevi dejavnosti, ne pa za plačevanje Sklada za izboljšanje kvalitete pouka in dodatnega učitelja športne vzgoje.
Dodatni učitelj ŠV.
Pomočnica ravnateljice Zdenka Košnik je pojasnila vlogo dodatnega učitelja na razredni stopnji. S poučevanjem bi pričeli 01. 10. 2009.
V letu 2006 je bil na Svetu staršev sprejet sklep, da če se več kot 51% staršev strinja z dodatnim učiteljem športne vzgoje, velja, da ima ta oddelek dodatnega športnega učitelja.

Ad3. Jožica Pezdir je člane Sveta staršev seznanila s kandidati za mesto ravnateljice oz. ravnatelja. Svojo kandidaturo so poslali: Franci Hočevar, Marta Jenko, Anita Mirjanić, Davorin Šket in Mojca Škrinjar.
V.d. ravnateljice Jožica Pezdir je na prošnjo članov Sveta staršev prebrala življenjepise in programe vseh petih kandidatov.  Zdenka Košnik je povedala, da je predstavitev kandidatov učiteljskemu zboru v ponedeljek, 28. 09. 2009 ob 17.00 uri v šolski zbornici. Povabila je člane Sveta staršev, da se predstavitve lahko udeležijo. Svet staršev je pomočnica ravnateljice Zdenka Košnika seznanila, da mora o izbranem kandidatu podati pisno mnenje.

Ad4. RAZNO.
PROMETNA VARNOST:
Prehod na Černetovi in grbine na Medvedovi ulici.
G. Miro Pušnik je povedal, da ni narejenega prehoda na Černetovi ulici.
Ga. pomočnica je povedala, da smo že večkrat poslali dopis na Mol – Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in dobili odgovor, da direkcija RS za ceste, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu nima možnosti ukrepanja na občinskih cestah, s podpisom Bojan Žlender. Ga. Mirna Gregorič je predlagala, da bi ponovno poslali dopis na MOL – Oddelek za gospodarske dejavnosti in na župana.
INTERESNE DEJAVNOSTI:
Starši so povedali, da obvestila o začetku ID še niso bila objavljena in prosili, da učitelji  pravočasno sporočijo svojo odsotnost (npr. šah).
Jožica Pezdir je povedala, da so klubi s svojimi dejavnostmi že začeli. Ostala obvestila bomo objavili. Ga. Katja Plos bo s 01. 10. 2009 poučevala italijanščino na RS.
PROŠNJA STARŠEM.
V.d. ravnateljica Jožica Pezdir je prosila starše, da se nesoglasja med učiteljem, učencem ali staršem, naprej rešujejo pri učitelju s katerim je nastal nesporazum oz. razredniku. Če se ne uspejo dogovoriti, pa se obrnejo na ravnateljico.
GRIPA:
G. Denis Slavič je imel vprašanje glede nove gripe. Pojasnitev: Splošna navodila smo dobili od Inštituta za varovanje zdravja in MŠŠ. Kuhinjo je obiskala tudi sanitarna inšpektorica, ki je povedala, da razkužila niso potrebna, učence naj navajamo na umivanje rok in pravilno izkašljevanje.
UČBENIKI ZA NA KLOP:
Ga. Sara Mateja Rudolf: Ali se uporabljajo učbeniki za na klop? Ravnateljica je povedala, da ni dovolj učbenikov za na klop. Otroci so obveščeni, kdaj potrebujejo določeni učbenik v šoli.

VOLITVE ZA ČLANE SVETA ŠOLE:
Svet staršev je izvedel tajne volitve za 3 člane Sveta šole.
Za Svet šole iz predstavnikov Sveta staršev so bili potrjeni: MOJCA PETERNELJ, SARA MATEJA RUDOLF IN DENIS SLAVIČ.

Zaključek seje Sveta staršev ob 19.40 uri.

Zapisnik napisala:
Marijana Debevec

Predsednik Sveta staršev:
Denis Slavič


ZAPISNIK SVETA STARŠEV, KI JE BIL DNE 10.2.2009 0B 17.00 URI V ŠOLSKI ZBORNICI

PRISOTNI: Podpisana lista prisotnosti. Prisotni so bili: Aleksandra Oblak, Marko Repovš, Matjaž Mušič, Vesna Obid, Luciano Sinčič, Mojca Peternelj, Miro Pušnik, Alenka Lorber, Denis Slavič, Sara Rudolf, Janez Zalaznik.
UPRAVIČENO ODSOTNI: Mirna Gregorič, Marko Wernig, Milena Lebar.
OSTALI PRISOTNI: Katja Arzenšek – ravnateljica in Marijana Debevec – tajnica.

Sejo je vodil predsednik Sveta staršev g. Denis Slavič. Predlagal je sledeči dnevni red:
1. Potrditev zapisnika prejšnje seje,
2. Poslovno in finančno poročilo,
3. Načrtovanje (diferenciacija, izbirni predmeti, interesne dejavnosti, elektronska redovalnica, uvajanje drugega tujega jezika.
4. Delovna uspešnost ravnateljice,
5. Razno.

Ravnateljica je predlagala zamenjavo četrte in pete točke. Predsednik Sveta staršev je vprašal Svet staršev, če se člani strinjajo s predlogom. Člani Sveta staršev so se strinjali s predlogom, da se zamenja četrta in peta točka dnevnega reda.

Ad1. Predsednik Sveta staršev je prosil prisotne, če imajo kakšen pripombe na prejšnji zapisnik. Zapisnik so člani Sveta šole dobili po pošti. Objavljen pa je bil tudi na internetni strani OŠ Spodnja Šiška. Pripomb ni bilo.
Svet staršev je potrdil zapisnik prejšnje seje.

Ad2. Poslovno poročilo s računovodskim poročilom za leto 2008 je pripravila in posredovala Svetu staršev ravnateljica. Povedala je, da je finančno poročilo pripravila računovodkinja Meta Janež.
Poslovno poročilo je sestavljeno iz uvoda, pedagoškega dela, materialnega dela, organiziranost in predstavitev odgovornih oseb, kratek pregled dejavnosti, med predmetne povezave, poročilo o tekmovanjih v šolskem letu 2006/2007, rezultati NPZ-a in finančno poslovanje. Prednostne naloge so: menjava toplotne postaje v starem delu v letu 2009, okna v starem delu šole, obnova telovadnice in kuhinje do leta 2012. Izvedli smo vse načrtovanje projekte in tabore. Uspešni smo bili pri tekmovanjih. Imamo zlato v tekmovanju za Cankarjevo priznanje, košarkarji so se uvrstili v državno ligo. Preizkusi znanja so se izboljšali.
Računovodsko poročilo vsebuje: bilanco stanja za leto 2008 in pojasnila k bilanci stanja. Poslovno poročilo in računovodsko poročilo je bilo posredovano vsem članom Sveta staršev. Prisotnim članom Sveta staršev je bilo razdeljeno na seji Sveta staršev, ostalim članom, ki niso bili prisotni pa je bilo poslano po pošti dne 12.2.2009.
Svet staršev je bil seznanjen z poslovnim in finančnim poročilom.

Ad3. Načrtovanje:
Diferenciacija:
To je predstavila ravnateljica: Povedala je, da je od 1.do 3.r notranja diferenciacija; od 4. do 7. razreda pa je fleksibilna diferenciacija, 8. in 9.r – heterogene skupine, trije različni nivoji:
zunanja diferenciacija,
dva učitelja v razredu.
Pojasnila je, da je ugotovljeno, da se je nivo znanja povečal. Potrebno je oblikovati diferenciacijo do konca marca.

Izbirni predmeti:
Izbirni predmeti v 6.,7.,8.,: tuji jeziki, šport, prehrana, retorika, gledališki klub, računalništvo, logika, matematične delavnice, glasbeni projekt, prehrana, kemija, obdelava gradiv. Vsi izbirni predmeti bodo na kratko predstavljeni v pisni obliki in posredovani učencem. Učenci pa bodo prijave oddali v tajništvo šole.
Interesne dejavnosti:
Ravnateljica je povedala, da je zanimanje za interesne dejavnosti vse manjše. Odvijajo se po 14,00 uri. Učenci povedo, da nimajo časa, ker imajo druge obveznosti, npr. glasbena šola, treninge.  Predlog je, da bi se izvajale interesne dejavnosti v tečajni obliki v tečajnih krožkih.
Elektronska redovalnica:
Ravnateljica je pojasnila, da se bo elektronska redovalnica izvajala preko Lopolisa z geslom, katerega si bodo morali starši pridobiti z ustreznim certifikatom. Starše je potrebno opozoriti na roditeljskem sestanku v marcu o elektronski redovalnici pridobiti mnenja staršev.
Uvajanje drugega tujega jezika:
Ravnateljica je pojasnila, da bo v 7. razredu obvezen še en tuj jezik 1,5 ure na teden nemški ali francoski jezik. Po zakonu pa bo obvezen po letu 2012. Na roditeljskem sestanku v 6.razredu naj bi vprašalo starše za mnenje in soglasje. Glasbena šola se tudi upošteva kot izbirni predmet.

Ad4. Razno.
ga. Mojca Peternelj je vprašala ravnateljico, če so določeni standardi za velikost črk na prosojnici. Ravnateljica je odgovorila, da niso predpisani standardi, da pa bo učiteljico opozorila, da se uporabljajo večje črke.
G. Slavič je dal pripombe na cestne ovire, da niso več uporabne. Ravnateljica je povedala, da je takoj, ko so končali dela v oktobru pisala pismo na KPL in VO-KA, ki so prenavljali Gasilsko in Verovškovo cesto, obvestila je tudi MOL –Svet za preventivo v cestnem prometu. Tudi g. Pušnik je imel pripombe na Černetovo ulico in križišče z Verovškovo.
Starši so povedali, da se otroci pritožujejo, če so pozni na kosilu, da je hladna hrana. Glede cene, da je ena cena, mlajši otroci manj pojedo, večji več. Ravnateljica je povedala, da se bo oblikovala nova cena prehrane.
Ravnateljica je pojasnila, da se je pokvaril grelec. Opozorila pa bo tudi delavke v kuhinji.
VZGOJNI NAČRT je predstavila ravnateljica. V pisni obliki je bil posredovan vsem članom Sveta šole. Prisotni so ga dobili v roke na sestanku, ostalim, ki niso bili prisotni pa je bil poslan po pošti. Vzgojni načrt je potrebno sprejeti do 30.6.2009. Vzgojni načrt je razdeljen na štiri področja: vrednote šole, vzgojne dejavnosti šole, pravila šolskega reda, načini zagotavljanja varnosti. Vzgojni načrt je sprejet za eno leto in se lahko spreminja. Staršem bo predstavljen v marcu na roditeljskem sestanku.
Nad standardni tabori – Mateja Sara Rudolf. Ravnateljica je pojasnila, da se nadstandardni tabori izvajajo od 1.- 6.r, če je dovolj prijav najmanj 30 učencev. V višjih razredih ni zanimanja. Pa tudi težje je nadomestiti manjkajoče ure pouka.
Golf . Ravnateljica je povedala, da je potrebno učencem ponuditi tudi druge oblike športa.  V tem primeru gre za zadnji ŠD.
Ponavljanje naloge. Ravnateljica je pojasnila, da če je več ko 8 negativnih, da se naloga ponavlja. Povedala je, da učenci niso pri urah, da bi utrdili znanje, ker zamujajo pouk. Pri poskusih pri KE in FI učenci manjkajo.
Predlog je,da se pri ŠV pri ogrevanju predvaja glasba Ravnateljica je pojasnila, da se izvaja , če je to potrebno.

Ad5. Delovna uspešnost ravnateljice.
Predsednik Sveta staršev je razdelil ocenjevalni list vsem prisotnim članom Sveta šole o uspešnosti ravnateljice. Rezultat uspešnosti pa bo posredoval na seji Sveta šole, ki bo 16.2.2009 .
Zaključek seje Sveta staršev je bil ob 18.15 uri.

Zapisala: Marijana Debevec

Predsednik Sveta staršev:
Denis Slavič


ZAPISNIK 1. SEJE SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2008/2009 DNE 23.9.2008 OB 17.00 V ŠOLSKI ZBORNICI

PRISOTNI: podpisana lista prisotnosti: Aleksandra Oblak, Marko Werning, Alojz Kovšca, Milena Lebar, Manca Planinc, Luciano Sinčič, Miro Pušnik, Denis Slavič, Sara Mateja Rudolf, Mirna Gregorič, Ivica Pavlovič, Severina Gričar.
OPRAVIČENO ODSOTNI: Janez Zalaznik, Mojca Peternelj, Vesna Obid
OSTALI PRISOTNI: Katja Arzenšek – ravnateljica in Marijana Debevec – tajnica.

1.sejo je vodil predsednik Denis Slavič. Prisotni je bilo 12 članov Sveta staršev.
Predsednik Sveta staršev je ugotovil, da je sklepčnost in predstavil je naslednji dnevni red:
– Potrditev zapisnika prejšnje seje.
– Letno poročilo za šol.l. 2007/2008.
– Letni delovni načrt za šol.l. 2008/2009.
– Razno.

Ad1. Novi člani Sveta staršev bodo prejšnji zapisnik prejeli skupaj z novi zapisnikom.
Predsednik Sveta staršev je pregledal zapisnik prejšnje seje in ga dal v potrditev.
Svet šole je soglasno sprejel zapisnik prejšnje seje.

Ad2. Letno poročilo za šol.l. 2007/2008 je pripravila in predstavila ravnateljica Katja Arzenšek. Vsi člani Sveta staršev so to gradivo prejeli z vabilom na sejo.
Ravnateljica je povedala, da je pripravila poročilo v mesecu juniju; učiteljski zbor pa je
potrdil letno poročilo na avgustovski seji. Skupina učiteljev za kvaliteto se je preimenovala v skupino učiteljev za vzgojni načrt. Nadaljujemo s projekti Comenius, Povej. Učenci so učno uspešni, udeležujejo se različnih tekmovanj na šolski in državni ravni, kjer dosegajo visoke rezultate. Učenci tekmujejo na različnih področjih, tako na športnem kot na tekmovanjih pri drugih predmetih kot je slovenščina, matematika, jezik, fizika, kemija, geografija, zgodovina in drugo. Naša šola je organizirala Cankarjevo tekmovanje na republiškem nivoju in matematiko – organizatorji tekmovanj. Ravnateljica je povedala, da so težave pri obisku dopolnilnega in dodatnega pouka in pri interesnih dejavnostih – učenci jih neredno obiskujejo. Pri nacionalnih preizkusih znanja v 9. razredu so naši učenci dosegli pričakoan rezultat, povprečje želimo zvišati še pri matematiki, pri drugih predmetih je povprečje na ravni državnega ali višje kot državno. V preteklem šolskem letu so prvič izvedli preizkuse znanja v 6.r devetletke. Na naši šoli se je udeležilo preizkuse znanja 32 učencev, 2 učenca se nista udeležila preizkusa. Učitelji so zadovoljni. Rezultati nam pokažejo povratno informacijo, vemo, kje je treba učencem pomagati in katere kompetence razvijati.
Svet staršev soglasno potrdi Letno poročilo za šolsko leto 2007/2008.

AD3. Letni delovni načrt za šolsko leto 2008/2009.
Letni delovni načrt je pripravila in predstavila ravnateljica. Glavne točke letnega delavnega načrta so predstavljeni v šolski publikaciji za šol.l.2008/2009.
Ravnateljica je povedala, da imamo 3 prve razrede. Vseh oddelkov je 19 in 7 oddelkov podaljšanega bivanja.
Ravnateljica je povedala, da nismo bili izbrani v projektu za drugega  učitelja tujih  jezikov.
Ga. Gričar je vprašala ravnateljico glede računalniškega tekmovanje. Ravnateljica je zagotovila, da se bodo letos učenci resno pripravljali na tekmovanje in da se ga bodo udeležili, če bo interes z njihove strani.
Svet staršev je soglasno potrdil Letni delovni načrt za šolsko leto 2008/2009.

Ad4.Razno.
vprašanje – aktivnosti 9.6.2008 za 9.r na golf igrišču.
Starši imajo pomisleke glede cene 20 € in glede same igre. Ravnateljica je povedala, da je namen seznaniti učence tudi z novimi športi. Golf bi se igral v Volčjem potoku, cena bi bila 9 € na učenca pri zadostnem številu prijav. Golf pa bo potekal 4 ure, prisotni bodo demonstratorji golf, ki bodo učence seznanili z zgodovino in tehniko golfa. Prisotni so se s tem strinjali in potrdili ŠD.
vprašanje – končni izlet devetošolcev – Gričar.
Ravnateljica je povedala, da lahko organizirajo končni izlet, vendar morajo biti v spremstvu nujno prisotni starši zaradi morebitnih dejavnikov tveganja. Pojasnila je, da imajo učenci športni dan, ki je del rednega programa OŠ, ostale dejavnosti pa so dodatne. Na ŠD se bodo družili v naravi, bodo športno aktivni ipd. Za učence je organiziran tudi nagradni izlet in posamezne ekskurzije na razred. Prisotni so se strinjali.
vprašanje – dodatni učitelj ŠV, učbeniški sklad  – 4.B.
Ravnateljica je povedala, da je z dodatnim učiteljem športna vzgoja kvalitetnejša in koristnejša. To se je že pokazalo v preteklih letih. Starši bodo za dodatnega učitelja ŠV plačevali 5 €. Za dodatnega učitelja ŠV in za sklad za izboljšanje in kvaliteto pouka dajo starši soglasje.  Za 35 učencev ni soglasij. Sklad za kvaliteto pouka je 1,6 € (material za tehnični pouk, material za likovni pouk). Na Svetu staršev so se dogovorili, da je več kot 51% staršev  dalo soglasje za sklad za izboljšavo in kvaliteto pouka se znesek 1,6 € zaračuna vsem staršem.
Ravnateljica je prosila člane sveta staršev naj na roditeljskih sestankih seznanijo starše s socialnim skladom. Stran 12 – popraviti sklad 390 v LDN.
Ravnateljica predlaga predstavnici sveta staršev 4. b razreda, da se dodatna ura športne vzgoje in učitelj športne vzgoje izpostavi na ljubljanskem svetu staršev, primerno bi bilo, da ŠV do 5. razreda izvaja razredna učiteljica in športni učitelj.
Na vprašanje o učbeniškem skladu (predstavnica 4. b po e-pošti) je ravnateljica odgovorila: Šolske knjige so učenci prejeli iz učbeniškega sklada na začetku šolskega leta brezplačno in jih vrnejo ob koncu šolskega leta.  Prav tako so pri posameznih predmetih učbeniki za na klop, tako da torbe ne bi smele biti pretežke. Učenci imajo tudi omarice, v katerih lahko puščajo knjige oz. jih puščajo v šoli, v razredih.
Ravnateljica je povedala, da je bil na ŽAKU in na naši šoli sestanek predstavnikov
železnice, policije, inšpektor za promet in predstavnik za promet iz MOL-a o prehodu čez železnico na ŽAK. Železnica predlaga zapornice in semafor, kar bi bilo najboljše. Do konca decembra bodo proučili vse možnosti za varen prehod čez progo.
Predstavniki so predlagali, da bi se ob delih kanalizacije uredila ploščad pred šolo, ravnateljica se je obvezala, da bo o tem obvestila MOL.
-Ravnateljica je povedala, da so učenci, ki so bili v letni šoli v naravi dobili majice in kape iz sponzorskih sredstev, uspelo nam je pridobiti veliko donatorjev za izvedbo šole v naravi.
Elektronske redovalnice – Ravnateljica je pojasnila, da bodo elektronsko redovalnico uporabljali z ustreznim certifikatom preko LoPolisa, bomo poskusili urediti.
Regresirana prehrana. Ravnateljica je povedala, da morajo starši sami zaprositi za regresirano prehrano.
Dnevi dejavnosti – ravnateljica je povedala, da so drugi teden dnevi dejavnosti. Tehnični dan je razdeljen v dve skupini, učenci sodelujejo v tisti skupini, da ne bodo zamudili druge dejavnosti.
Predstavnica sveta staršev iz 3. a razreda je izpostavila problematiko kaznovanja kot vzgojnega ukrepanja.
Ravnateljica je pojasnila, da so v šoli določena pravila in hišni red, na katerega so lahko dali pripombe, vendar teh pripomb v roku 30 dni ni bilo.
Vzgojni ukrepi so trenutno še veljavni, ko bo sprejet vzgojni načrt, pa vzgojni ukrepi odpadejo. Želja staršev je, da je kazen pojasnjena, da učenec ve, zakaj jo je dobil in to naj ne bi bila dodatna domača naloga. Strinjajo se z zapisom poročila o dogodku, o odstranitvi učenca, ki se nasilno obnaša in o premisleku o njegovem dejanju. 3. a meni, da so neustrezni ukrepi ob dejanjih, ki jih je nemogoče opraviti. Ravnateljica predlaga, da se o konkretnem primeru pogovarjajo z učiteljem. Predstavniki sveta staršev se strinjajo, da je ukrepanje ob prekrških (kadar se učenci ne držijo dogovorjenih pravil ali kršijo hišni red) stvar dogovora z učenci, učitelji in starši in da je pogovor in razmislek, morda poročilo smiseln ukrep ob prekrških. Smiselno je, da učenec s tem razvija določeno zmožnost in pozitivno samopodobo.
Strinjajo se, da je potrebno postaviti pravila in zahteve, seznaniti učence s pravicami in dolžnostmi, ki so zapisane v publikaciji in ustrezno ukrepati.
Učenci 8. razreda imajo deljene razredne ure. Starši se ne strinjajo. Ravnateljica je povedala, da pozna to težavo. Učenci imajo veliko dejavnosti. Predlog je naj bi imeli na 14 dni eno uro oz. kakšen drug dan pol ure tedensko, npr. četrtek 6. uro, o tem je že seznanila razredničarko.
Eko šola, odpadki, eko prehrana – Sara Mateja Rudolf. Ravnateljica je povedala,  da eko izdelki izredno dragi in da so visoke cene in da bi se povečali stroški. Vezani smo na dobavitelje hrane preko javnih naročil. Žal pa dobavitelji preko javnih naročil ne ponujajo eko  hrane oz. je hrana dražja.
100-let šole. Predsednik Sveta staršev je čestital ravnateljici za izvedbo proslave ob 100 letnici šole. Konec maja pa bodo učenci in zaposleni pripravili dan šole.

Predlog Sveta staršev je, da se zapisnik  objavi na šolski spletni strani.
Zaključek ob 18.40 uri.

Zapisala zapisnik:
Marijana Debevec

Predsednik Sveta Staršev:
Denis Slavič