Izbirni predmet informacijsko opismenjevanje bo v šol. l. 2015/2016 izvajala šolska knjižničarka v sedmem, osmem in devetem razredu, in se bo izvajal kot enoletni program v tretjem triletju devetletne osnovne šole. Predmet se bo izvajal v knjižnici in računalniški učilnici.

Termin: 1 ura tedensko.
Izbirni predmet razvija kognitivne strategije za selekcijo, pridobitev, analizo, sintezo, vrednotenje in ustvarjalno rabo ter predstavitev informacij na vseh ravneh in področjih. Učenci se tako učijo reševati probleme na vseh nivojih, od zavedanja problema do analiziranja informacijske potrebe, oblikovanja vprašanj, prek določitve lokacije informacij pa uporabe in vrednotenja le-teh. Vsebina predmeta se deli na šest večjih skupin, in sicer, knjižnica kot informacijsko središče, periodika kot vir informacij, zbirke podatkov, lokacije informacij, bibliografije in informacijski viri pri projektnem in raziskovalnem delu. Obiskalo se bo različne specializirane informacijske in bibliotekarske centre s specializiranimi zbirkami podatkov, muzeje in arhive. Znanja, pridobljena pri tem predmetu bodo v veliko pomoč pri raziskovalnem delu učencem, kjer je proces reševanja informacijskega problema odvisen od natančnosti postavitve iskalne zahteve v izbranih zbirkah podatkov. Pri predmetu si bodo učenci razvijali sposobnosti za branje, pisanje, poslušanje, govor in opazovanje. Razvijali si bodo navade za uporabo knjižnice za vseživljensko učenje in ustvarjalno preživljanje prostega časa. Predmet zajema vse elemente informacijske pismenosti (sposobnost pridobiti, vrednotiti in uporabiti informacije iz različnih virov) s poudarkom na uporabi specializiranih podatkovnih zbirk in z njihovo pomočjo dosegljivih informacij.