Izbirni predmet je enoletni, namenjen je učencem 9. razreda. Izvaja se v blok urah na 14 dni, 35 ur letno.
Cilji predmeta
Učenci:
razvijajo sposobnosti uporabe, povezovanja in tvornega mišljenja za preudarno odločanje o lastni prehrani predvsem v smislu zagotavljanja zdravja;
spoznavajo pomembnost zdrave prehrane, obravnavajo načine prehranjevanja in prehrano v različnih starostnih obdobjih življenja in v posebnih razmerah;
nadgrajujejo vsebine, ki so jih pridobili pri rednem predmetu gospodinjstvo;
poglabljajo znanja, predvsem v smislu usmerjanja v nadalnje šolanje na agroživilskih, gostinsko-turističnih in zdravstvenih šolah;
razvijajo individualno ustvarjalnost.

Vsebine:
stanje prehranjenosti v povezavi z zdravjem,
slovenske narodne jedi,
drugačni načini prehranjevanja (vegetarijanstvo, bio-prehrana, makrobiotika),
prehrana v različnih starostnih obdobjih (dojenček, mali otrok, šolar, odrasli, starejši, športniki, nosečnice),
načrovanje prehrane v družini,
prehrana v posebnih razmerah.