Pri izbirnem predmetu Sodobna priprava hrane učence poučujemo o prehrani glede na zagotavljanje in ohranjanje zdravja. Učijo se o pomembnosti varne, varovalne in zdrave prehrane ter načina priprave. Je enoletni izbirni predmet in se lahko izvaja v 7., 8. in 9. razredu. Pouk temelji na praktičnih vajah-pripravi hrane, zato poteka v blok urah na 14 dni.
Cilji predmeta
Učenci:
razvijajo sposobnosti uporabe, povezovanja in tvornega mišljenja za preudarno odločanje o lastni prehrani predvsem v smuslu zagotavljanja zdravja;
nadgrajujejo vsebine, ki so jih pridobili pri rednem predmetu gospodinjstvo;
poglabljajo znanja, predvsem v smislu usmerjanja v nadalnje šolanje na agroživilskih, gostinsko-turističnih in zdravstvenih šolah;
razvijajo individualno ustvarjalnost.
Teme in vsebine:
hranljive vsebine, povezane z zdravjem,
kakovost živil in jedi,
priprava zdrave hrane,
prehranske navade.