Izbirni predmet lahko izberejo učenci 7. razreda

Število ur: 35

Učiteljica: Simona Miklavc Pintarič
Izbirni predmet TURISTIČNA VZGOJA je enoletni izbirni predmet. Namen predmeta je privzgojiti pozitiven odnos učencev do turizma in turistov. Slovenija je dežela, ki ima zaradi svoje geografske lege, reliefnih danosti, naravnih in kulturnih znamenitosti, velik potencial za razvoj turizma. Pri predmetu je poudarek na povezovanju teorije s prakso v okolju, zato bo del pouka organiziran na terenu, po pouku. Učenci z raziskovalnimi metodami (intervjuji, anketiranje, zbiranje in vrednotenje informacij) sami oblikujejo sklepe in jih nato predstavijo v obliki poročil, ki jih na koncu šolskega leta oddajo v personalni mapi.
Potek pouka:
– v razredu (predstavitve poročil in referatov, interpretacija gradiva, igra vlog…),
– na terenu (intervjuji, ogledi in obiski – TIC, STIC, hostel, hotel, gostilna…). Terensko delo, se konec leta zaključi s turističnim vodenjem po Ljubljani. Učenci svoje teoretično znanje predstavijo na terenu, tako da kot vodniki sošolcem predstavijo določen odsek mesta Ljubljane. Stroške prevoza krijejo starši.
Splošni cilji predmeta:
Učenci :
• na primeru domačega kraja spoznavajo turizem kot družbeno gibanje in gospodarsko dejavnost, ki je pomembna za razvoj Slovenije,
• seznanijo se z osnovami za razvoj turizma v domači pokrajini in v Sloveniji,
• spoznavajo in vrednotijo osnove za razvoj turizma, zlasti naravno in kulturno dediščino,
• se vključujejo v turistično življenje domačega kraja in pri tem spoznavajo ljudi in ustanove, ki se ukvarjajo s turizmom in živijo od njega, spoznavajo turistične poklice in možnosti zaposlovanja v turističnih dejavnostih,
• spoznavajo turistično društveno dejavnost in se pripravljajo za sodelovanje v turističnem društvu,
• razvijajo sposobnost kulturnega komuniciranja in javnega nastopanja.
Vsebine:
• temeljni pojmi o turizmu in vrste turizma,
• osnova za razvoj turizma v domačem kraju:
o naravne osnove:
površje, podnebje, vode, rastlinstvo, živalstvo
o družbene osnove:
dediščina, turistične, kulturne in druge prireditve, kulinarična kultura, kultura gostoljubnosti, promet in komunikacije, komunalna opremljenost, turistični in gostinski objekti in naprave, gostinski in turistični poklici
• turizem kot gospodarska dejavnost,
• odnos do gostov (turistični bonton),
• turistično oglaševanje in informiranje,
• skrb za razvoj turizma,
• vodenje po domačem kraju oziroma pokrajini.