V urejanju!

Poleg obveznih predmetov mora šola ponuditi za učence 7., 8. in 9. razreda izbirne predmete. To so predmeti, ki jih učenec izbere v III. triletju po svojem interesu vendar niso nadomestilo za obvezne, temeljne predmete. Izbirni predmeti učencu omogočajo, da razvija svoja močna področja in zadovolji svoje interese. Izbirni predmeti so redni del učenčevega tedenskega urnika in se tudi ocenjujejo s številčnimi ocenami. So enourni, razen tujega jezika, ki je na urniku učenca po dve uri tedensko. Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. To pomeni, da ne izbira več dveh ali treh predmetov, ampak dve oziroma tri ure tedensko. Primer: Učenec izmed ponujenih predmetov izbere tuji jezik, ki se v skladu s predmetnikom izvaja dve uri tedensko. S soglasjem staršev pa lahko v tem primeru izbere še en enourni izbirni predmet. Šola mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega sklopa in najmanj treh iz naravoslovno-tehničnega sklopa, vendar pa učencu ni več potrebno izbrati predmetov iz obeh sklopov. Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Učenec je lahko v celoti oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih ali pa le pri eni uri tedensko. Skupina za pouk izbirnega predmeta se oblikuje, če se zanjo prijavi dovolj učencev. Na začetku šolskega leta ima učenec en mesec časa za »popravek« svoje izbire, izbirni predmet do konca septembra torej lahko zamenja. Lahko  se vključi le v tiste skupine, kjer je še prostor, in ki so časovno usklajene z njegovim urnikom.

Za šolsko leto 2016/2017 so ponujeni naslednji izbirni predmeti:

V šolskem letu 2015-2016 se izvajajo:

7. razred:
1. Francoščina 1
2. Likovno snovanje 1
3. Nemščina 1
4. Šport za sprostitev

8. razred:
1. Francoščina 2
2. Likovno snovanje 2
3. Nemščina 2
4. Šport za zdravje
5. Poskusi v kemiji

9. razred:
1. Francoščina 3
2. Likovno snovanje 3
3. IŠ Košarka
4. IŠ Odbojka
5. Načini prehranjevanja

7., 8. ali 9. razred:
1. Filozofija za otroke
2. Gledališki klub
3. Sodobna priprava hrane