OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI
Izvajajo se v 7., 8. in 9 razredu.
Učenec si obvezno izbere:
-dva predmeta (lahko tri, če starši soglašajo)
ali
-en dvourni predmet (tuji jezik)
Predvideno se bo v vseh razredih izvajalo 16 oz. 17 predmetov.
Kriterij za določitev kateri predmeti se bodo izvajali je število prijav (zato učenci v prijavnico vpišejo več predmetov po hierarhiji, če se prva in druga izbira ne bosta izvajala …).

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI
V 1. razredu prvi tuji jezik
V 7., 8. in 9. razredu je ponujen drugi tuji jezik
V 4., 5. in 6. razredu so lahko ponujeni drugi tuji jezik, šport, tehnika, umetnost, računalništvo.
V posamezni skupini so lahko učenci različne starosti (razredov).
Skupina se oblikuje, če je v njej najmanj 12 učencev.
Število skupin oz. izbirnih predmetov se izračuna (število prijavljenih učencev na neobvezne izbirne predmete se deli s 24).

Učenec v 7., 8. in 9.  razredu teoretično lahko obiskuje najmanj en dvourni predmet oz. dva enourna ali največ pet ur (tri ure obvezne in dve uri neobveznih).
Če si učenec izbere obvezni izbirni dvourni predmet (jezik), ima lahko le še enega enournega (v tem primeru ne more imeti treh).

Postopek prijave
Opisi predmetov so objavljeni spodaj.
Učenci prejmejo prijavnice, na kateri so napisani ponujeni predmeti. Učenec si razvrsti predmete od najbolj željenega do najmanj željenega.
Po selekciji predmetov glede na prijave, se učencu določi predmete glede na njegovo razvrstitev.
V septembru je še mogoča zamenjava ali odjava predmeta, če ta ne vpliva na normative in je glede na urnik to mogoče.

Ponujeni neobvezni izbirni predmeti za 4., 5. in 6. razred

Predmet Izvajalec Število ur/ teden
Nemščina Mojca Starešinič Becele 2
Šport Barbara Jekoš 1
Računalništvo Karolina Livk 1

 

7. razred
Obvezni:

Predmet Izvajalec Število ur/ teden
Šport za sprostitev Barbara Jekoš in Dušan Grabnar 1
Gledališki klub Tatjana Pleteršek 1
Filozofija za otroke – kritično mišljenje Nina Bradić 1
Sodobna priprava hrane Alenka Malešič 1
Nemščina I Mateja Iskra 2
Francoščina I Lori Podgornik 2
Likovno snovanje I Irena Žle 1
Računalništvo – urejanje besedil Karolina Livk 1

Neobvezni izbirni predmeti

Predmet Izvajalec Število ur/ teden
Nemščina I Mateja Iskra 2

 

8. razred
Obvezni:

Predmet Izvajalec Število ur/ teden
Šport za zdravje Barbara Jekoš in Dušan Grabnar 1
Gledališki klub Tatjana Pleteršek 1
Filozofija za otroke – kritično mišljenje Nina Bradić 1
Sodobna priprava hrane Alenka Malešič 1
Nemščina II Mateja Iskra 2
Francoščina II Lori Podgornik 2
Likovno snovanje II Irena Žle 1
Računalništvo – multimedija Karolina Livk 1
Robotika v tehniki Karolina Livk 1
Poskusi v kemiji Irena Stegnar 1Neobvezni izbirni predmeti

Predmet Izvajalec Število ur/ teden
Nemščina II Mateja Iskra 2

 

9. razred
Obvezni:

Predmet Izvajalec Število ur/ teden
Izbrani predmet – odbojka (za dekleta) Barbara Jekoš 1
Izbrani predmet – nogomet (za fante) Dušan Grabnar 1
Retorika Nina Bradić 1
Nemščina III Mateja Iskra 2
Filozofija za otroke – kritično mišljenje Nina Bradić 1
Načini prehranjevanja Alenka Malešič 1
Gledališki klub Tatjana Pleteršek 1
Francoščina III Lori Podgornik 2
Likovno snovanje III Irena Žle 1
Računalništvo – računalniška omrežja Karolina Livk 1

Neobvezni izbirni predmeti

Predmet Izvajalec Število ur/ teden
Nemščina III Mateja Iskra 2Opisi ponujenih obveznih izbirnih predmetov:Opisi ponujenih neobveznih izbirnih predmetov:

NEMŠČINA
ŠPORT
RAČUNALNIŠTVO