1. Osnovni podatki o katalogu

OŠ SPODNJA ŠIŠKA LJUBLJANA
Gasilska 17 1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon: (01) 505-7447, 519-3892
Fax: (01) 505-5222
Zbornica: (01) 515-33-02
Kuhinja: (01) 515-33-03
Knjižnica: (01) 515-33-01
GSM: 041 338 168
Dežurno varstvo: 070 399 675
web: www.sola-siska.si
E-pošta: o-spsiska.lj@guest.arnes.si
7. 3. 2003, prav objava  Uradni list RS, št. 24-900/2004 (stran 2786)

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

Kratek opis delovnega področja zavod

Dejavnosti zavoda kot javne službe so po standardni klasifikaciji naslednje:
P 85-200 – osnovnošolsko izobraževanje,
P 85-100 – dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje,
P 85-590 – drugo nerazvrščeno izobraževanje,
P 85-600 – pomožne dejavnosti za izobraževanje.
Zavod lahko opravlja tudi druge dejavnosti, ki niso javna služba:
P 85-510 – izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje s področja športa in rekreacije
I 56.290 druga oskrba z jedmi,
I 56.210 priložnostna dostava in priprava jedi,
L 86.200 oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin,
R 91.011 dejavnost knjižnic,
R 90.040 – obratovanje objektov za kulturne prireditve,
R 90.010 – umetniško uprizarjanje,
R 93.190 – druge športne dejavnosti,
M 69.200 – računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje.
Zavod lahko opravlja tudi organizacijo kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev ter izobraževanje odraslih.
Zavod izvaja javno veljavni program osnovnošolskega izobraževanja.
Dejavnost zavoda se šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.

Organigram zavoda

Svet zavoda OŠ Spodnja Šiška
Ravnatelj

Pristojna oseba

Marjana Debevec, poslovna sekretarka
Jelka Babšek, tajnica
Telefoni:
(01) 505-7447, 519-3892
Fax: (01) 505-5222
GSM: 041 338 168
E-pošta: o-spsiska.lj@guest.arnes.si


Akt o ustanovitvi
Hišni red
Vzgojni načrt
Pravilnik o sistematizaciji delovnih mest
Pravilnik o računovodstvu
Pravilnik o šolski prehrani

Dostop do zakonov in predpisov


Na tem področju ni predpisov, ki bi bili regulirali s strani EU.


Predlogi predpisov

V postopku ni nebenega predloga predpisov.

Seznam strateških in programskih dokumentov

Letni delovni načrt OŠ Spodnja Šiška za leto 2014/15
Poročilo o relaizaciji LDN 2013/14
Učbeniški sklad

Vrste postopkov, ki jih vodi organ

Prijavno sprejemni postopek za vpis v 1. razred
Odločanje o pritožbah na dajanje informacij javnega značaja
Postopki priznavanja tujega izobraževanja

Seznam evidenc

Kadrovska evidenca
Evidenca plač in drugih osebnih prejemkov
Evidenca o poškodbah pri delu
Zbirka osebnih podatkov za vpis v osnovno šolo – evidenca šoloobveznih otrok
Zbirka osebnih podatkov postopku ugotavljanja pripravljenosti za vstop v osnovno šolo
Zbirka osebnih podatkov o vpisanih otrocih v šolsko dokumentacijo-podatkih o učencih
Zbirka podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih in drugih listinah
Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč in svetovanje
Zbirka podatkov o gibalnih in morfoloških značilnostih učencev
Zbirka podatkov o članih organov šole
Zbirke podatkov – pogodbe o prehrani

Seznam zbirk

Ni drugih informatiziranih zbirk podatkov.

Sklopi informacij-sledijo razčlenjenemu opisu delovnega
področja organa

Objave že posredovanih informacij javnega značaja
Šolski koledar za šol. leto 2014/15
Cene kompletov učbenikov iz učbeniškega sklada
Oblike deiferenciacije v šol. letu 2014/15
Publikacija za šolsko leto 2014/15
Urniki 2014/15