Izbirni predmet francoščina je triletni predmet, ki se izvaja v obsegu dveh ur tedensko, skupaj 70 ur letno. Učenec lahko po enem ali dveh letih učenja francoščine izstopi. Z učenjem francoščine lahko začne tudi v 8. ali 9. razredu.

Pri pouku v 9.razredu nadaljujemo z uporabo učbenika in delovnega zvezka Junior 1 v 9.razredu ter Adosphere 1 v 7.,8. in 9.razredu, ki zadostujeta za vsa tri leta učenja. Poleg učbenika je pouk popestren z dodatnimi učnimi listi in raznovrstnim gradivom. K ustvarjalnemu učenju pripomore dodatno projektno delo na različne teme (npr. izdelava plakatov, utrjevanje znanja z vajami na računalniku v spletni učilnici, pisanje pisma francoskemu Božičku…). Učenci imajo tudi možnost sodelovanja pri francoski bralni znački Vivre avec le livre. Na ta način usvajajo vse jezikovne sposobnosti: slušno in bralno razumevanje ter govorno in pisno sporočanje.

Pri učenju francoščine učenci spoznavajo tudi nekatere značilnosti francoske kulture in tako razvijajo humanistični odnos do sveta, poglabljajo svoja spoznanja o njem in doživljajo druge kulturne vrednote. Ob primerjanju francoske kulture z lastno, učenci razvijajo strpen odnos do drugačnosti ter utrjujejo svojo kulturno identiteto.

Poučevanje francoščine uspešno povezujemo z drugimi predmeti v okviru medpredmetnega povezovanja (npr. kuhanje in priprava francoskih sladic v povezavi z gospodinjstvom, ogled francoskega filma ali risanke v kinu v povezavi z zgodovino, glasbo in geografijo, spoznavanje francoske glasbe, filma, risank, kuhinje,običajev…)

V času izobraževanja učenec  pridobi spretnosti poslušanja, branja in pisanja, ki obsegajo tako razumevanje kot tudi izražanje svojih misli v govorni in pisni obliki. Tematika upošteva zanimanje in starost učencev in aktualnost dogodkov, tako da pri tem izpostavi posebnost frankofonske civilizacije in vključi sledeče tematske sklope: osebni podatki, družina, šola, vrstniki, stanovanje, prosti čas, šport, glasba, TV, oblačila, prehrana, rastline in živali, praznovanja, počitnice in kulturo.

Lori Podgornik